Říjen 2008

Desať rán egyptských

1. října 2008 v 15:58 | Bastet-ka |  Desať rán egyptských
Určite každý z vás pozná príbeh Desať rán egyptských.A ak predsa nie tak tu vám ho dávam =)

Desať rán Egyptských

Faraón stále nechcel dovoliť Izraelcom odísť.
Preto povedal Pán Boh Mojžišovi a Áronovi, aby šli
na druhý deň ráno k rieke a aby tam počkali, až tam
príde faraón. Keď sa tam stretli, Mojžiš povedal
faraónovi, že Hospodin sa rozhodol potrestať ho, lebo nechce prepustiť Izraelcov.
Áron vystrel palicu nad rieku a voda sa premenila na krv. Všetka voda v Egypte,
v kanáloch, vodných nádržiach, v studniach, aj všetka voda, ktorú mali Egypťania
doma, sa premenila na krv. Egypťania veľmi trpeli, lebo nemali čo piť. Táto rana
trvala 7 dní, ale faraón nechcel dovoliť, aby Izraelci odišli.
Preto Pán Boh povedal, že pošle ďalšie rany a že každá z nich bude horšia
ako tá predchádzajúca. Áron znova vystrel palicu nad Nílom a na celú krajinu
vyliezli žaby. Liezli ľuďom do domov aj do kráľovského paláca, liezli po stoloch, po
posteliach. Všetko bolo zaplavené žabami.
Faraón poslal po Mojžiša a Árona, aby hneď prišli a povedal im: "
Modlite sa
k Hospodinu, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a ja prepustím ľud, nech
obetuje Hospodinu
." Mojžiš a Áron opustili kráľovský palác, Mojžiš sa modlil
k Hospodinu a žaby začali hynúť. Ale keď faraón videl, že žaby sú preč, nedodržal
svoj sľub.
Preto Áron na Boží rozkaz vystrel svoju palicu a udrel ňou na prach na zemi
a ten sa premenil na komáre. Komáre štípali ľudí aj dobytok, ale faraón ani tak
nechcel prepustiť Izraelcov z Egypta.
Pán Boh musel posielať ďalšie rany. Vzduch sa naplnil bodavým hmyzom
a mnoho ľudí aj dobytka zahynulo. Izraelcom sa však nič nestalo, lebo ich chránil
Hospodin. Faraón znovu poslal po Mojžiša a Árona a žiadal ich, aby prosili
Hospodina, aby odstránil bodavý hmyz. Ale keď tak Hospodin urobil a faraón videl,
že bodavý hmyz je preč, zrušil svoj sľub a nedovolil ľudu odísť.
Preto dopustil Hospodin na dobytok Egypťanov mor, takže mnohé stáda
zahynuli. Ale z dobytka, ktorý patril Izraelcom neuhynulo nič. Ani tak však nechcel
faraón prepustiť Izraelcov.
Preto Pán Boh poslal Mojžiša a Árona opäť k faraónovi, aby mu ohlásili
ďalšiu ranu. Mali pred ním rozhodiť hrsť prachu. Keď tak urobili, vyhodili sa na
ľuďoch aj na dobytku, čo zostal po more, vredy. Ľudia aj dobytok veľmi trpeli, ale
faraón nechcel prepustiť ľud.
Potom povedal Pán Boh Mojžišovi, aby oznámil faraónovi, že na Egypt
príde krupobitie, aké nikdy nebolo. Ak ľudia nechcú, aby ich dobytok zahynul, majú
ho odviesť z polí. Každé zviera, ktoré zostane na poli, rovnako ako každá osoba,
ktorá by zostala vonku, zahynie. Tí, ktorí Pánu Bohu verili, odviedli svoj dobytok
z poľa a sami nešli na druhý deň von. Ale tí, ktorí Pánu Bohu neverili, nechali svoj
dobytok na poli. Na druhý deň poslal Hospodin búrku, strašne sa blýskalo a hrmelo
a začali padať obrovské krúpy. Všetko, čo zostalo vonku - zvieratá aj ľudia -
zahynulo, krupobitie zničilo aj všetku úrodu a polámalo všetky stromy. Faraón si
dal znova zavolať Mojžiša a Árona a sľúbil, že prepustí ľud, ale keď sa krupobitie
skončilo, znovu porušil svoj sľub a nedovolil Izraelcom odísť.
Pán Boh poslal na egyptskú krajinu veľké množstvo kobyliek. Tie zožrali
všetko, čo ostalo na poliach po krupobití. Bolo ich toľko, že sa dostali aj do
kráľovského paláca a do domov Egypťanov. Faraón si zavolal Mojžiša a Árona
a povedal im: "Zhrešil som proti Hospodinu, vášmu Bohu i proti vám. Teraz, ešte
tento raz mi odpusť hriech; modlite sa k Hospodinu, svojmu Bohu, nech odvráti
odo mňa túto smrť." Mojžiš s Áronom urobili podľa faraónovej prosby a modlili sa
k Hospodinu. Ale keď ich Hospodin vypočul a zahnal pohromu, faraón zas nechcel
prepustiť Izraelcov.
Potom Hospodin dopustil, aby bola v egyptskej krajine tri dni hustá tma.
Ľudia nič nevideli a nikam nemohli ísť. Faraón zavolal Mojžiša a sľúbil, že ľud môže
odísť z krajiny, ale svoj dobytok musí nechať v Egypte. Ale Mojžiš nesúhlasil
a povedal, že musia vziať so sebou aj dobytok. Faraón sa rozhneval a povedal
Mojžišovi, aby sa už neodvážil ukázať sa v jeho paláci, lebo inak zomrie.
Pán Boh povedal Mojžišovi, že pošle na Egypt ešte jednu ranu. Najskôr mal
však Mojžiš hovoriť s Izraelcami a povedať im, aby sa pripravili na cestu. Tá
posledná rana spôsobila, že v každom egyptskom dome zomrel najstarší syn. Ale
z izraelských detí nezomrel nikto. Keď Hospodin dopustil túto poslednú ranu, všetci
Egypťania veľmi plakali. Zomrel aj faraónov najstarší syn a teraz už faraón dovolil
Izraelcom odísť.
Heh mno čo dodať...
Desať egyptských rán:
1.Krv6.Vredy
2.Žaby7.Krupobitie
3.Komáre8.Kobylky
4.Bodavý hmyz9.Tma
5.Mor dobytka10.Smrť prvorodených
Desať egyptských rán:
1. krv 6. vredy
2. žaby 7. krupobitie
3. komáre 8. kobylky
4. bodavý hmyz 9. tma
5. mor dobytka 10. smrť prvorodených